1 – Doel

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder Premium Brandhout haar producten aan haar particuliere en professionele klanten verkoopt voor hun verbruik.
Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle andere voorwaarden die in enig ander document zijn opgenomen, tenzij vooraf uitdrukkelijk anders met de klant is overeengekomen.
Zij zijn beschikbaar op ons kantoor en kunnen in hun geheel online worden geraadpleegd op https://premiumbrandhout.com/ , en zijn als uittreksels opgenomen in het bestek.

2 – Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

De Klant erkent kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling en verklaart deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden.
Zij regelen de contractuele relatie tussen https://premiumbrandhout.com/  en de Klant vanaf het moment dat de Bestelling door de Onderneming is aanvaard.

3 – De producten

Premium Brandhout stelt Houtblokken voor in verschillende lengtes, evenals verschillende aanverwante producten voor particulieren voor hun huishoudelijke behoeften en voor bepaalde professionelen voor het verbruik van toestellen die nodig zijn voor hun activiteit en die houtenergie gebruiken.
Al deze produkten zijn in het algemeen op elk ogenblik van het jaar onmiddellijk uit voorraad leverbaar, zonder dat evenwel een tijdelijk tekort in de levering van één of meer van deze produkten aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid van de verkoper.

3-1: Het houtblok
3-1-1 – Productkwaliteit

Premium brandhout, verkoopt enkel hout van superieure kwaliteit, van soorten geselecteerd voor hun hoge calorische waarde, droog en gebruiksklaar (vochtgehalte lager dan 23%), om de beste efficiëntie van de verwarmingsinstallaties te garanderen.

3-1-2 – Meting van hoeveelheden

Het aan de klant geleverde hout wordt gemeten in stères of M3. De stère is een standaardmeeteenheid, die een volume van één kubieke meter aangeeft. Het werkelijke volume van het hout, dat varieert naar gelang van de lengte van de snede, wordt niet gedefinieerd in de volgende verhoudingen:
– In 1 Meter Lengte = 1 M3,
– In 50 Centimeter Lengte = 0.80 M3,
– In 33 Centimeter Lengte = 0.70 M3,
– In 25 Centimeter Lengte = 0.60 M3.
Deze omzettingscoëfficiënten zijn verstrekt door ADEME, Agence De La Transition Écologique; zij zijn overgenomen op de verkoopdocumenten van Premium Brandhout.
Het werkelijke volume in kubieke meter wordt op de facturen voor elke levering gespecificeerd.

3-2: Verwante producten

Premium Brandhout verkoopt ook diverse andere producten aan particulieren en professionelen (bakkers, pizzeria’s, enz.): berken en haagbeuk, houtskool, aanmaakblokjes in zakjes en houtsnippers in zakjes.

4 Bestellen
4-1: Bestellingen plaatsen

De bestellingen komen 7 dagen per week binnen op de elektronische brievenbus van de Structuur op support@premiumbrandhout.com
Bestellingen worden ook 7 dagen per week ontvangen op de online bestelpagina die beschikbaar is op de website:
https://premiumbrandhout.com/
Via het internet (per e-mail of via de e-shop) ontvangen bestellingen worden door Premum Brandhout per e-mail bevestigd voor alle bestellingen van minstens 2 ster, waarbij Premum Brandhout zich verbindt tot levering van de bestelling. De Automatische Bevestiging die via de Online Bestelsite wordt verstuurd, dient slechts als bevestiging van het verzoek van de Klant, maar vormt pas het Contract nadat de Leveringsvoorwaarden met de Klant zijn overeengekomen.

De Structuur aanvaardt geen bestellingen van houtblokken van minder dan 2 st.
Met uitzondering van hout dat wordt geleverd aan distributiebedrijven in het kader van specifieke contracten, is geleverd hout uitsluitend bestemd voor gebruik door afnemers die de goederen niet mogen doorverkopen.

4-2: Persoonlijke informatie

Het plaatsen van bestellingen op de e-shop site vereist het verstrekken van persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de bestelling en de levering aan de klant.
De Klant wordt verzocht kennis te nemen van het Privacybeleid dat van toepassing is binnen de Structuur https://premiumbrandhout.com/privacybeleid . Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

4-3: Weigering van orderbevestiging

Brandhout Premium Structure behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren:
– Om technische redenen, zoals het onvermogen om een kleine hoeveelheid over een grote afstand te leveren, of het onvermogen om te leveren wegens de ontoegankelijkheid van de locatie,
– Voor het niet invullen van de vereiste persoonlijke gegevens op de website van de online winkel, waardoor de bestelling niet naar behoren kan worden voltooid,
– of in geval van niet-betaling van een eerdere bestelling.

4-4: Uitvoering van leveringen – Ontvangst van goederen

De levering geschiedt door Premium Brandhout op de plaats en het tijdstip die bij de bevestiging van de bestelling telefonisch of per e-mail met de opdrachtgever zijn overeengekomen.
Bij ontvangst van de Goederen is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de conformiteit van de geleverde Goederen met de Bestelling te controleren en, indien nodig, opmerkingen te maken aan de Bezorger.
Alleen klachten die op het moment van levering schriftelijk worden ingediend, worden in aanmerking genomen.
Brandhout Premium Structure heeft de intentie om aan de eigendom van de klant te leveren. Wanneer het hout op zijn verzoek wordt geleverd op het terrein van de Klant en/of een flatgebouw, gebeurt de behandeling onder de verantwoordelijkheid van de Klant en is de Klant de Premiestructuur verschuldigd.

Brandhout voor eventuele schade, door het overleggen van de leveringsbon.

4-5: Recht van herroeping

Voor alle op afstand geplaatste bestellingen beschikt de klant over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om het herroepingsrecht uit te oefenen. De Klant moet binnen deze termijn contact opnemen met de Brandhout Premium Structuur om de terugzending van de producten te regelen. Indien de Goederen naar keuze van de Klant worden teruggezonden, zijn de kosten van terugzending (met inbegrip van arbeids- en reiskosten) voor rekening van de Klant. Het product moet in perfecte staat en geschikt voor verkoop worden geretourneerd.
De Klant kan binnen een termijn van maximaal 30 werkdagen vanaf de datum waarop het herroepingsrecht werd uitgeoefend, per cheque ten gunste van de Klant, om een omwisseling of terugbetaling van de bestelling verzoeken. In geval van omruiling zijn de kosten voor het terugzenden van de goederen voor rekening van de Klant.

5 – Leveringsvoorwaarden

Alleen Bestellingen van Houtblokken, in alle lengtes, of Bestellingen van Specifieke Producten voor Professionals, kunnen aan de Klant worden geleverd.
In alle gevallen zal telefonisch contact met de Klant worden opgenomen om een datum en technische voorwaarden voor de levering van de bestelling overeen te komen.
Bijbehorende producten dienen uitsluitend ter plaatse te worden afgehaald, tenzij de klant hier uitdrukkelijk om verzoekt in combinatie met een hout
Logboek levering.

6 – Prijzen
6-1: Seizoensgebonden prijzen

De prijzen van onze producten worden vastgesteld voor elke periode van het jaar.
Zij kunnen te allen tijde worden herzien als de economische omstandigheden daartoe aanleiding geven, met name als gevolg van wijzigingen in de aankoopprijzen van hout of in de vervoerskosten.
Voor alle bestellingen per e-mail en/of per telefoon gelden de prijzen uitsluitend naar gelang van de leveringsdatum en onder voorbehoud van beschikbaarheid. Voor alle Bestellingen die via de e-shop worden geplaatst en online door de Klant worden betaald, gelden de Prijzen die van toepassing zijn op de Geldigheidsdatum van de Bestelling.

6-2: Promotionele aanbiedingen

De Promoties aangekondigd op de Internetsite https://premiumbrandhout.com/, via de pers of per brief aan onze Klanten, zijn enkel geldig gedurende de in de aankondiging vermelde Periode, zonder mogelijke verlenging, en binnen de Limiet van de Beschikbare Hoeveelheden voor elk van deze Promoties.

7 – Betalingsvoorwaarden
7-1: Contante betaling

Alle Producten die door de Premium Brandhout Structuur verkocht worden, zijn betaalbaar op de aangegeven wijze (kredietkaart of overschrijving) op het ogenblik van de bestelling op de Website.
7-2: Sancties bij niet-betaling
Elk bedrag dat niet binnen de in punt 8-1 genoemde termijnen is betaald, draagt rente tegen driemaal de wettelijke rentevoet, vermeerderd met drie procentpunten, totdat alle verschuldigde bedragen in hoofdsom en rente volledig zijn betaald.

8 – Aansprakelijkheid van de verkoper

Het door Brandhout Premium Structure verkochte hout is vrij van gebreken die het ongeschikt maken voor gebruik als brandhout.
De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van de verwarmingsinstallatie van de Klant, noch voor de latere aantasting van het in goede staat geleverde hout ten gevolge van slechte bewarings- of opslagomstandigheden bij de Klant.

9 – Toepasselijk recht

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en alle contracten die voortvloeien uit de Bevestiging van de Bestellingen van de Klant zijn onderworpen aan het Nederlands Recht en de bevoegdheid van de Rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Verkoper.
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 93 van het Wetboek van Consumentenrecht kan de Klant zich ook wenden tot de Rechtbank van de plaats waar hij woonachtig was op het ogenblik van het sluiten van het Contract of het zich voordoen van het schadebrengende feit.

10 – Consumentenbemiddelaar

Volgens artikel  van het Wetboek van Consumptie, wordt eraan herinnerd dat “elke consument het recht heeft om vrijelijk een beroep te doen op een bemiddelaar van het verbruik met het oog op de minnelijke schikking van het geschil dat hem tegenwerpt aan een Professioneel. Daartoe garandeert de professional de consument een effectieve beroepsmogelijkheid op een bemiddelingsregeling voor consumenten.
Er wordt aan herinnerd dat bemiddeling niet verplicht is, maar alleen wordt voorgesteld om geschillen op te lossen door een beroep op de rechter te vermijden.